Haga clic aquí para desactivar el seguimiento de Google Analytics

Condicions generals

L'enviament de les seves dades personals suposa l'acceptació de la següent clàusula jurídica.

OBJECTE
Aquestes condicions generals de compravenda (d'ara endavant "Condicions Generals de Compra") regulen la compravenda en línia dels productes oferts al públic per FEYCSA CEE a través d'a través de la botiga en línia situada a la URL www.latiendalaborviva.com , d'ara endavant la web.

ADHESIÓ A LES CONDICIONS GENERALS
L'emplenament i enviament de l'ordre de compra expressa l'adhesió plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Compra, tal com s'indica explícitament en l'Ordre de Compra.

COMANDES
Les Ordres de Compra a què fan referència aquestes Condicions Generals són les que es cursaran a FEYCSA CEE mitjançant mitjans electrònics des de la botiga en línia disposada a la pàgina web. Perquè una ordre de compra cursada des de la web tingui validesa s'han d'haver emplenat totes aquelles informacions demanades com a obligatòries en els formularis procurats pels mitjans tècnics allà disposats.

PREU
Tots els preus publicitats en aquesta web s'entenen sempre amb IVA inclòs.

FORMA DE PAGAMENT
La forma de pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit permetent a més altres mitjans de pagament que suposen el pagament per avançat a l'enviament del producte. En qualsevol dels casos, la informació viatjarà de manera encriptada per Internet per garantir la seguretat de la transacció. 
FEYCSA CEE no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en el lloc web no gestionat per FEYCSA CEE.

DESPESES I IMPOSTOS
Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels productes adquirits, així com en el cas l'IVA i altres impostos que siguin d'aplicació, són per compte del client, que procedirà a pagar-los juntament amb el preu i en la mateixa forma triada per fer efectiu el pagament del preu. El preu que s'indica a la web sempre inclou IVA.
FEYCSA CEE es reserva el dret a fer promocions puntuals que poden consistir en no cobrar parcialment o totalment les despeses de condicionament, embalatge i enviament per determinats imports de compra que poden variar i que seran publicitats convenientment.

LLIURAMENT DEL PRODUCTE
El termini de lliurament dels productes publicitats, a la web de FEYCSA CEE, tant a Espanya com a l'Estranger, serà de 10 dies hàbils (dilluns a divendres) per a productes amb disponibilitat i 20 dies hàbils per a productes no disponibles en el moment de cursar l'ordre de compra, sempre comptant des del moment en què es fa efectiu el cobrament de la totalitat del preu, despeses i impostos aplicables.
Aquests terminis de lliurament són vàlids tant per a la recollida a la botiga com per al lliurament a domicili.

DRET DE DESISTIMENT
I. - Forma i termini d'exercici
El Client podrà desistir lliurement del contracte dins el termini de set (7) dies hàbils a partir del dia de recepció del bé. La data del resguard acreditatiu del lliurament servirà a efectes de còmput del termini de set (7) dies referit en aquesta clàusula.
L'exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat, bastant que s'acrediti en qualsevol forma admesa en dret.
No obstant això, ia fi de facilitar i agilitar els tràmits corresponents, el Client podrà completar el document de desistiment proporcionat per FEYCSA CEE, juntament amb la Confirmació, i remetre'l per correu certificat abans de la finalització del termini de set (7) dies abans referit, a l'adreça que s'hi indica. A aquests efectes, el document de Desistiment s'haurà de remetre a l'adreça que hi figura juntament amb el producte en estat nou i en el seu embalatge original o, si no, degudament embalat pels seus propis mitjans, i l'original de la factura que en el seu moment hagués expedit FEYCSA CEE al Client.
L'exercici del dret de desistiment per part del Client no implica la imposició de penalitat alguna. El client s'ha de fer càrrec del cost directe de devolució del producte, per la qual cosa es rebutjaran les devolucions a ports deguts.
Els riscos de pèrdua, deteriorament, menyscabament o dany del Producte a què es refereixi el desistiment, són de càrrec del client fins al seu lliurament a FEYCSA CEE.
II .- Reemborsament en cas de desistiment
FEYCSA CEE reemborsarà al Client l'import satisfet inicialment pel producte en un termini màxim de trenta (30) dies després de la recepció del producte per FEYCSA CEE, en exercici del dret de desistiment, sempre que el Producte fora rebut per FEYCSA CEE en les condicions establertes en la clàusula anterior. En el cas que els productes retornats tinguessin algun desperfecte, el Client haurà d'indemnitzar FEYCSA CEE l'import corresponent a aquests desperfectes, deduint aquest import del qual hagués de reemborsar al client com a conseqüència del desistiment.

DEVOLUCIONS
FEYCSA CEE es responsabilitza de la qualitat dels seus productes, i admet la devolució de qualsevol Productes defectuosos, fent-se càrrec de les despeses ocasionades a conseqüència d'aquesta devolució sempre que el Client comuniqui aquesta circumstància en el termini de 7 dies comptats des de la data de lliurament acord amb el que estableix l'apartat.

INFORMACIÓ GENERAL:
FEYCSA CEE és una Societat Anònima que té el seu domicili social a la Plaça Sandoval, n º 5 de Múrcia, CP 30004, Espanya, i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia al foli 18 i següents, tom 1.798, secció (ª, Full MU-36192.


POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que les dades personals que voluntàriament ens facilita a través del present formulari, els quals resulten necessaris per a la tramitació i gestió de la seva, seran incorporades a un fitxer de responsabilitat FEYCSA CEE ..
Així mateix, a l'omplir el formulari vostè autoritza expressament a FEYCSA CEE al Tractament de les seves Dades Personals amb la finalitat de remetre comunicacions comercials dels productes i serveis per part de FEYCSA CEE que sent similars als actuals, habitualment oferim als en condicions més avantatjoses , per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o similars, i no podran cedir-los en cap cas a entitats empreses auxiliars ni una altra tercera part.

MESURES DE SEGURETAT
Conscients de la importància que té el tractament de les seves dades amb el major nivell de confidencialitat i reserva, compta amb les mesures adequades per garantir la seva seguretat evitant la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat. No obstant això, haurà de tenir en compte que les mesures a Internet, per la seva naturalesa i caràcter global, no són inexpugnables.

DRETS DE LES PERSONES:
En els termes i amb els requisits previstos a la normativa sobre Protecció de Dades vigent en cada moment, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, respecte de les dades personals que consten en l'esmentat Fitxer, dirigint-se a aquest efecte a FEYCSA CEE. en el següent domicili Plaça Sandoval, n º 5 de Múrcia, CP 30004, Espanya.
A més, podrà revocar l'autorització per a l'enviament de comunicacions comercials a través de correu electrònic o similars mitjançant correu electrònic enviat a la següent adreça de correu electrònic: feycsa@feycsa.com .